របៀបលុប History Site ដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលអ្នកបិទផ្ទាំង Internet Browser (Firefox)

យើងទំាងអស់គ្នាបានដឹងហើយថា នៅពេលដែលយើងបានប្រើប្រាស់ អ៊ីនធ័រណីត រូចហើយនោះ ថ្វីត្បិតតែយើងបានបិទផ្ទាំង Browser របស់យើងចោលហើយក៏​ ដោយ ក៏កុំព្យូរទ័រនៅតែមានសមត្ថភាពអាចចងចាំបាននូវទិន្នន័យ (History)​ មួយ​ ចំនួន​ដែលយើងបានវាយបញ្ចូល ដូចជា Browsing History, Download History, Cookies, Active Login, Cache ….ជាដើម ។ ដូចនេះ ដើម្បីកុំឲ្យមានចំណងចំាទាំងអស់នោះ​ នៅលើកុំព្យូទ័រទៀតនោះ​ (អាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ទំហំ Hard Disk របស់អ្នកផងដែរ ) សូមអ្នកអនុវត្តន៍ដូចខាងក្រោម ( ចំពោះ Firefox Browser ) :

  • ដំបូងត្រូវបើកផ្ទំាង Firefox Browser ជាមុនសិន
  • នៅលើ Menu Bar \Rightarrow ចុចពាក្យ Tools \Rightarrow Options \Rightarrow Privacy នោះអ្នកនឹងឃើងផ្ទំាងមួយដូចខាងក្រោម ៖
  • \Rightarrow អ្នកគ្រាន់តែកែតំរូវដូចក្នុងរូប ខាងលើ ។

  • បន្ទាប់មកចុច Settings (រង្វង់ពណ៌ខៀវ) នោះអ្នកនឹងឃើញផ្ទាំងមួយទៀត ដូចខាងក្រោម ៖
  • អ្នកអាចជ្រើសរើស Options ដូចក្នុងរូបភាពខាងលើ ឬ ក៏អាចបន្ថែមបន្ថយ​ ទៀត​ក៏បាន​តាមតំរូបការរបស់អ្នកផ្ទាល់ ។

  • ជាចុងក្រោយចុច OK \Rightarrow OK ជាការស្រេច ។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: