របៀបសំអាត Registry តាមរយៈកម្មវិធី Tuneup Utility

\bigstar How to Clean Registry Using Tuneup Utility

\bigstar ជាទូទៅការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ គឺអ្នកតែងតែមានការ តំឡើង (Install) និង លុប (Remove) នូវបណ្តារកម្មវិធីផ្សេងៗ, ពេលខ្លះវាក៏បណ្តាលឲ្យបានជាកំហុង (error) មួយចំនួនដែលបណ្តាលឲ្យកម្មវិធីមួយចំនួនមិនអាចដំនើរការបានស្រួលនៅលើកុំព្យូទ័រ របស់អ្នក ។ ដូចនេះអ្នកអាចប្រើប្រាស់កម្មវីធីជំនួយដើម្បី ធ្វើការសំអាត និងស្វែងរក error ផ្សេងៗ ដើម្បីជួសជុលផង និងលុបសំអាតវាផង ។
\Rrightarrow ខាងក្រោមនេះគឺជារបៀប Clean Registry ដោយការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Tuneup Utility :

\bigstar ជាដំបូងអ្នកត្រូវតំឡើងកម្មវីធី Tuneup Utility or Clik here នៅលើកុំព្យូទ័រ​របស់អ្នកជាមុន សិន ( សេរីណាក៏បាន )

(ករណីនេះខ្ញុំប្រើប្រាស់ Tuneup Utility 2011)

  1. ដំណើរការ (Run) កម្មវិធី Tuneup Utility 2011
  2. ចូលទៅ Optimize System tab រួចចុច Clean Registry ដូចរូបខាងក្រោម ៖
  3. ក្រោយពេលចុច Clean Registry វានឹងចេញផ្ទាំមួយដូចរូបខាងក្រោម (អ្នកអាចជ្រើសរើសយកមួយក្នុងចំនោមជំរើសទាំងពីរ )​ \Rightarrow អ្នកចុច Next
  4. បន្ទាប់មកកម្មវិធីនឹងធ្វើការស្វែងរក Error ផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុង Registry នៃកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក (ដូចរួប)
  5. នៅពេលស្វែងរកចប់ អ្នកចុច \Rightarrow Next ទៀត លើផ្ទាំងដូចរូបខាងក្រោម ដើម្បីមើល Error ទាំងអស់នោះ​ថាមានអ្វីខ្លះ
  6. ចុងក្រោយចុច \Rightarrow Start Cleaning \Rightarrow ចុច Next ដើម្បីបោសសំអាត ក៏ដូចជាជួសជុល នូវបញ្ហាមួយចំនួន \Rightarrow ចុច Finish

\bigstar \bigstar យកល្អអ្នកគួរឧស្សាហ៍ធ្វើការសំអាត Registry ជាប្រចាំ ដើម្បីឲ្យកុំព្យូទ័រ ដំណើរការបានស្រួល ក៏ដូចជាអាចសន្សំអង្គចងចាំបានផងដែរ …!!!

\bigstar\bigstar ប៉ុណ្ណឹងជាការស្រេច…!!!\bigstar\bigstar

2 Responses

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: