ដាក់កម្មវិធី Play ចំរៀងនៅក្នុង Blogspot…!!!


កម្មវិធី Play ចំរៀងភាគច្រើនដែលយើងតែងជួបប្រទះនៅលើ វែបសៃថ៍ភាគច្រើន គឺវាអាចដំនើរការបានអាស្រ័យលើ JavaScript និង Flash (SWF) ។ ហើយវាក៏​ ទាមទារឲ្យយើងត្រូវតែបំលែងកូដ ចំរៀង ឬ​ វីដអូទៅជា *.mp3 ឬ *.flv ដើម្បីឲ្យ​ យើងអាច Play ចំរៀង និងវីដេអូទំាងនោះ​ នៅលើបណ្តាញអ៊ីនធឺណីតបាន (Play Online) ពិសេសនោះគឺ វាទាមទារជំនាន់ថ្មីៗបំផុតនៃ Adobe Flashplayer ផងដែរ ។
ហេតុនេះ នៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ Blog ផ្ទាល់ខ្លួន វាជាការល្អណាស់ប្រសិនបើ នៅក្នុង Blog របស់យើងមានកម្មវិធី សំរាប់ Play ចំរៀង ឬ វីដេអូ នៅលើ​ បណ្តាញស្រាប់នោះ ( Online Streaming )។

ចំពោះការដាក់ Online stream គឺមានច្រើនរបៀបណាស់, ខាងក្រោមនេះ គឺជា​ របៀបមួយក្នុងចំនោមកម្មវិធីដែលខ្ញុំធ្លាប់បានប្រើបា្រស់ និងឃើញថា មាន​លក្ខណៈ​ ងាយស្រួល និងលឿនរហ័សផងដែល ។

1 . ដំបូងអ្នកត្រូវ Copy កូដខាងក្រោមទៅដាក់ក្នុង Blog’s Template HTML នៃប្លក់ របស់អ្នក​ និង Paste វានៅពីខាងលើ​ ជាប់នឹង </head> រួច Save Template ជាការស្រេច ។ (ដូចរូបខាងក្រោម)

2 . បន្ទាប់មក ទៅបង្កើតផ្ទាំង Post ឬ Page ថ្មី ដែលអ្នកចង់ដាក់ ចំរៀងនោះ និង Copy យកកូដខាងក្រោមទៅដាក់ត្រង់នោះ


<object classid=”clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000″ width=”400″ height=”52″ codebase=”http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0″><param name=”flashvars” value=”audio_duration=DURATION&external_url=http://download1172.mediafire.com/pkadgzm9i4pg/xdtl9hm6hlj3qsg/Oun+Than+Anet.mp3” /><param name=”src” value=”http://cdn.techknowl.com/wp-content/uploads/2010/03/audio_player_standard_gray.swf&#8221; /><param name=”wmode” value=”transparent” /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="52" src="http://cdn.techknowl.com/wp-content/uploads/2010/03/audio_player_standard_gray.swf&quot; wmode="transparent" flashvars="audio_duration=DURATION&external_url=http://download1172.mediafire.com/pkadgzm9i4pg/xdtl9hm6hlj3qsg/Oun+Than+Anet.mp3“></embed></object>

3 . អ្នកត្រូវប្តូរអក្សរ ដិត ពណ៌ក្រហម ក្នុង កូដខាងលើ ដោយ URL MP3 Song របស់អ្នក
4 . ចុងក្រោយ ចុច Preview ឬ Public ជាការស្រេច ។

\Rightarrow ក្រោយពេលអ្នកធ្វើដូចខាងលើហើយនោះ អ្នកនឹងបានកម្មវិធី Play ចំរៀង ដូចខាងក្រោមនេះ ៖

\bigstar ខាងក្រោមនេះគឺជាកូដសំរាប់កម្មវិធីទំរង់មួយផ្សេងទៀត

<object type=”application/x-shockwave-flash” data=”http://cdn.techknowl.com/wp-content/uploads/2010/03/player.swf&#8221; id=”audioplayer1″ height=”24″ width=”290″><param name=”movie” value=”http://www.techknowl.com/wp-content/uploads/2010/03/player.swf”><param name=”FlashVars” value=”playerID=1&soundFile=http://sound11.mp3pk.com/indian/aadekhenzara/aadekhenzara01(www.songs.pk).mp3“><param name=”quality” value=”high”><param name=”menu” value=”false”><param name=”wmode” value=”transparent”></object>

    \bigstar អ្នកអាចចុចត្រង់នេះដើម្បីស្តាប់ចំរៀងសាកមើល!\bigstar


      %d bloggers like this: