ស្រមោលសន្យា


\space\space ជាដំបូងសូមអរគុណដល់ www.lovekhmer.com ដែលបាន Upload ប្រលោម លោក​​មួយនេះ ដែលអាចឲ្យខ្ញុំបានអាន និងទាញយកមកចែករំលែកដល់មិត្តផ្សេងៗ ទៀត ឲ្យបានអានកំសាន្តទាំងអស់គ្នា​ ។​


  2 Responses

  1. ពិតជាសរសេរបានល្អ ណាស់ អានរឿងនេះហើយ វាបានធ្វើអោយខ្ញុំហាក់ឆ្លងកាត់ជីវិតគ្រប់រស់ជាតិ

   Like

  2. ជារឿងប្រលោមលោក​​តែក៏ឆ្លុសបញ្ជាំពីជីវិតពិតផងដែរ។ថែមទុំាមានការអប់់់់់់រំទៀត

   Like

  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Google photo

  You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  %d bloggers like this: