សស់តែអនុស្សាវរីយ៍


\space\space\spaceជាដំបូងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ កុម្ភៈ (មិត្តរបស់ខ្ញុំ )​ ដែលបានផ្ងើរប្រលោមលោក មួយរឿងនេះមកឲ្យខ្ញុំ ដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចដាក់ចូលក្នុងប្លក់ ចែករំលែកដល់មិត្តទាំងឡាយ ដែលចូលចិត្តអាន ឲ្យបានកំសាន្តអារម្មណ៍ទំាងអស់គ្នា ។

   You can read it here also!!

    🙂 🙂 Click On Each Image To Zoom 🙂 🙂

    ចុចលើទំព័រនីមួយៗ ដើម្បីពង្រីកឲ្យស្រួលអាន

    Leave a Reply

    Fill in your details below or click an icon to log in:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

    Google photo

    You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

    Connecting to %s

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

    %d bloggers like this: