Aurora 2.2 (Equations Editor)

  • Aurora 2.2 (Equations Editor)

ជាកម្មវិធីសំរាប់សរសេររូបមន្តគណិតវិទ្យា និងរូបវិទ្យា តាមរយៈការប្រើប្រាស់ភាសា Latex ។ វាមានលក្ខណៈពិសេស​ និងទាន់សម័យជាង Mathtype ដោយសារវា ស្គាល់ភាសា Latex ច្រើនជាង Mathtype ។ លើសពីនេះទៅទៀត ចំពោះកម្មវិធីនេះ​ គឺអ្នកអាចប្រើប្រាស់ដោយ ឥតគិតថ្លៃ , ក្រោយពេលដែលអ្នកបានតំឡើង វាចូលក្នុង កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកហើយនោះ វានឹងចេញជា Toolbars មានឈ្មោះថា Aurora នៅក្នុង Microsoft Office Word សំរាប់ឲ្យអ្នក ជ្រើសរើស ដើម្បីសរសេរ​ និងបញ្ចូលរូបមន្ត គណិតវិទ្យា និង រូបវិទ្យាចូលទៅក្នុងឯកសាររបស់អ្នក ។

           ទាញយក | Download Aurora 2.2

           របៀបប្រើប្រាស់ភាសា Latex ១ | Latex Language Guide 1

           របៀបប្រើប្រាស់ភាសា Latex ២ | Latex Language Guide 2

\bigstar ប្រសិនបើមាមបញ្ហាទាក់ទង់នឹងការតំឡើង ឬ ការចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់​នូវ​ កម្មវិធីនេះ សូមទាក់ទងមកខ្ញុំ ខ្ញុំនឹងជួយដោះស្រាយតាមដែលអាចធ្វើបាន ។

%d bloggers like this: