វចនានុក្រមពហុភាសា​ (Multi-Dictionary)

\bigstar SYSTRAN v4.0 Dictionary

វចនានុក្រមនេះ​គឺជាវចនានុក្រមដ៏ល្អមួយដែលខ្ញុំធ្លាប់បានប្រើប្រាស់ និងឃើញថាវា​ មាន​​គុណសម្បត្តិ ទើបបានជាខ្ញុំលើយកវចនានុក្រមមួយនេះ មកចែកជូនដល់មិត្ត​ទំាង​ អស់​គ្នាដើ​ម្បីប្រើប្រាស់ ។ វចនានុក្រមមួយនេះ គឺជាវចននានុក្រមចំរុះមួយ ដែលវា​អាចបកប្រែពី ភាសាមួយ ទៅភាសាមួយទៅ ដូចក្នុងតារាងខាងក្រោមនេះ (តែគួរឲ្យ​ស្តាយដែលគ្មានភាសាខ្មែរយើងសោះ ពិតជាសោកស្តាយខ្លាំងណាស់ ) ៖

English \Leftrightarrow French
English \Leftrightarrow Italian
English \Leftrightarrow Spaninh
English \Leftrightarrow German
English \Leftrightarrow Portuguese
English \Leftrightarrow Simplified Chinese
English \Leftrightarrow Japanese
English \Leftrightarrow Korean
English \Leftrightarrow Russian
English \Leftrightarrow Traditional Chinese

\bigstar ក្រោយពេលដោនឡូតហើយ អ្នកនឹងឃើញ File មួយដែលមានទំហំ ១៩៧.០២ មេកាបៃថ៍ (197.02 MB) បន្ទាប់មក អ្នកត្រូវពន្លា (Extract) វារួចចាំតំឡើងដើម្បី ប្រើប្រាស់ ។

%d bloggers like this: