របៀបសំអាត Registry តាមរយៈកម្មវិធី Tuneup Utility

\bigstar How to Clean Registry Using Tuneup Utility

\bigstar ជាទូទៅការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ គឺអ្នកតែងតែមានការ តំឡើង (Install) និង លុប (Remove) នូវបណ្តារកម្មវិធីផ្សេងៗ, ពេលខ្លះវាក៏បណ្តាលឲ្យបានជាកំហុង (error) មួយចំនួនដែលបណ្តាលឲ្យកម្មវិធីមួយចំនួនមិនអាចដំនើរការបានស្រួលនៅលើកុំព្យូទ័រ របស់អ្នក ។ ដូចនេះអ្នកអាចប្រើប្រាស់កម្មវីធីជំនួយដើម្បី ធ្វើការសំអាត និងស្វែងរក error ផ្សេងៗ ដើម្បីជួសជុលផង និងលុបសំអាតវាផង ។
\Rrightarrow ខាងក្រោមនេះគឺជារបៀប Clean Registry ដោយការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Tuneup Utility :

\bigstar ជាដំបូងអ្នកត្រូវតំឡើងកម្មវីធី Tuneup Utility or Clik here នៅលើកុំព្យូទ័រ​របស់អ្នកជាមុន សិន ( សេរីណាក៏បាន )

(ករណីនេះខ្ញុំប្រើប្រាស់ Tuneup Utility 2011)

 1. ដំណើរការ (Run) កម្មវិធី Tuneup Utility 2011
 2. ចូលទៅ Optimize System tab រួចចុច Clean Registry ដូចរូបខាងក្រោម ៖
 3. ក្រោយពេលចុច Clean Registry វានឹងចេញផ្ទាំមួយដូចរូបខាងក្រោម (អ្នកអាចជ្រើសរើសយកមួយក្នុងចំនោមជំរើសទាំងពីរ )​ \Rightarrow អ្នកចុច Next
 4. បន្ទាប់មកកម្មវិធីនឹងធ្វើការស្វែងរក Error ផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុង Registry នៃកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក (ដូចរួប)
 5. នៅពេលស្វែងរកចប់ អ្នកចុច \Rightarrow Next ទៀត លើផ្ទាំងដូចរូបខាងក្រោម ដើម្បីមើល Error ទាំងអស់នោះ​ថាមានអ្វីខ្លះ
 6. ចុងក្រោយចុច \Rightarrow Start Cleaning \Rightarrow ចុច Next ដើម្បីបោសសំអាត ក៏ដូចជាជួសជុល នូវបញ្ហាមួយចំនួន \Rightarrow ចុច Finish

\bigstar \bigstar យកល្អអ្នកគួរឧស្សាហ៍ធ្វើការសំអាត Registry ជាប្រចាំ ដើម្បីឲ្យកុំព្យូទ័រ ដំណើរការបានស្រួល ក៏ដូចជាអាចសន្សំអង្គចងចាំបានផងដែរ …!!!

\bigstar\bigstar ប៉ុណ្ណឹងជាការស្រេច…!!!\bigstar\bigstar

How to add internal Subtitle to AVI Video using *.srt file (1).

\space នេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំទើបតែចេះដែរ ហើយថ្ងៃនេះក៏ Post ឲ្យមិត្តទាំងអស់គ្នាបានដឹង ដែរទៅ នោះគឺ របៀបដាក់ Subtitle ទៅក្នុង AVI​ Video ។

\bigstar\bigstar របៀបទី១ (Option 1)\bigstar\bigstar
\space មុនពេលដែលអ្នកដាក់ Subtitle ឲ្យ AVI វីដេអូ អ្នកត្រូវមាន ៖
\space (Before you add subtitle to AVI video, you need to have 3 programs below)

 • កម្មវិធីបំលែងពី *.SRT ទៅ *.SSA …………. ( SRT to SSA Converter )
 • កម្មវិធី VirtualDub ………………………….. ( VirtualDub all versions )
 • ប្រភេទ File Subtitler.vdf ………………….. ( Subtiler.vdf )
 • Or you can download here:\left\{\begin{array}{l} . \\. \\.\end{array}\right. SRT to SSA converter or Here(330 KB)
  VirtualDub 1.9.11 or Here……(1.63 MB)
  Subtitler.vdf or Here ………….(38 KB)

\space យើងអនុវត្តន៍ដូចខាងក្រោម (you can follow steps below)

 1. អ្នកត្រូវមាន Video ប្រភេទ AVI មួយ (ដូចជាខ្ញុំមាន Ip Man 2010.avi)
  (You need to have 1 *.AVI file , ex: Ip Man 2010.avi )
 2. មាន *.SRT file មួយដែលអ្នកអាចទាញយកបានពី Site ផ្សេងៗ
  ( and 1 file *.srt that you can download from others sites, ex: Ip Man 2010.srt as i’ve got )
 3. ដំនើរការកម្មវិធី srt2ssa.exe អ្នកនឹងឃើញដូចរូបខាងក្រោម ៖
  (Run srt2ssa.exe , you’ll see as picture below)
 4. (ចុចមើលរូប | Click here to see image )

  \RightarrowInput file:\Rightarrowចុច Browse ដើម្បីទៅរក Ip Man 2010.srt
  (just Click Browse to find Ip Man 2010.srt file directory)
  \RightarrowOutput file: សំរាប់រក្សាទុក Ip Man 2010.ssa ដែលយើងបំលែង
  (save Ip Man 2010.ssa which you will convert from Ip Man 2010.srt)
  \RightarrowFont options: change as in the picture or upto you
  \RightarrowOutlines and shading: change as in the picture
  \RightarrowSubtitle Color: Primary អ្នកអាចកែតាមចិត្ត តែឲ្យសមស្របទៅតាម​ វីដេអូ​របស់អ្នក​ មើលអក្សរពណ៌ណាច្បាស់ល្អ (ខ្ញុំជ្រើសយកពណ៌ ស)
  (You can choose any color which you can see clearly when it’s shown on your video )
  \bigstar បន្ទាប់ពីបាកកែ Options ទំាងប៉ុន្មានខាងលើរួចហើយនោះ \Rightarrowចុចប៊ូតុង Convert\Rightarrow OK នោះអ្នកនឹងឃើញ File Ip Man 2010.ssa នៅក្នុងទីតាំង Output file ដែលអ្នកបានជ្រើសរើស ។​ បន្ទាប់មកចុចបិទកម្មវិធីនេះ ។
  ( After all, Click on Convert\RightarrowOK when it’s finished, and then you’ll see Ip Man 2010.ssa file in your output file directory, at last exit this program and continue to the next step )

 5. ដំនើរការកម្មវិធី VirtualDub.exe រួចចុច File Menu \Rightarrow Open video file រួចទៅរកទីតាំងវីដេអូ *.avi របស់អ្នក ឧ: Ip Man 2010.avi ដូចដែលខ្ញុំមាន ហើយចុច Open នោះអ្នកនឹងឃើញដូចរូបខាងក្រោម ៖
 6. ( Run VirtualDub.exe go to​ File Menu \Rightarrow Open video file and Browse for ​your *.avi video directory, as mine :Ip Man 2010.avi and Open it, you’ll see as shown in the picture below 🙂

  (ចុចមើលរូប | Click here to see image )

  • ចុច Video Menu \Rightarrow Filters ហើយនៅលើផ្ទាំង Filters \Rightarrow ចុច Add ហើយនៅលើផ្ទាំង Add Filter \Rightarrow ចុច Load ដើម្បីចុច​រកទីតាំង​ File Subtitler.vdf ដែលអ្នកបានទាញយក និងរក្សាទុក និង \Rightarrow ចុច Open វា ។ បន្ទាប់មកទៀត នៅលើផ្ទាំង Add Filter ចុច Scroll Bar ចុះក្រោម ហើយចុច select យក subtitlers (Avery Lee)\RightarrowOK បន្ទាប់មកនៅលើផ្ទាំង Subtitler​ : Configuration ចុច​ Browse ទៅរកទីតាំង​ File *.ssa ដែលអ្នកបានបំលែង​ ពីជំហានទី ៣ (ដូចករណីខ្ញុំគឺ Ip Man 2010.ssa) ​ចុច Open\RightarrowOK\RightarrowOK

   ( Go to Video Menu \Rightarrow Filters \Rightarrow Add \Rightarrow Load and find Subtitler.vdf file directory and \Rightarrow Open it. After that, on the Add Filter window, scroll the scrollbar down to find subtitlers (Avery Lee)\Rightarrow click select subtitlers (Avery Lee)\RightarrowOK . On Subtitler​ : Configuration click browse to find your *.ssa file directory which you had converted on step 3 (as mine is Ip Man 2010.ssa) click on it and Open\RightarrowOK\RightarrowOK.

   (ចុចមើលរូប | Click here to see image )

  • បន្ទាប់មក នៅលើផ្ទាំង VirtualDub… អ្នកអាចចុច ទាញ Scrollbar ដើម្បី Play វីដេអូ នោះអ្នកនឹងឃើញមាន Subtitle នៅលើ Output វីដេអូ ដែលនៅផ្នែកខាងស្តាំ ។
   (After that, on the VirtualDub… you can scroll the play scrollbar to see subtitle in your out put video on the right )

   (ចុចមើលរូប | Click here to see image )

   • ជំហានបន្ទាប់មកទៀត ចុច Video Menu ម្តងទៀត \Rightarrow Compression ហើយនៅលើផ្ទាំង Select video compression ចុចជ្រើសរើសយកកូដមួយ (ក្នុងចំនោមពីរ)​ Xvid MPEG-4 Codec \RightarrowOK
    ( Go to Video Menu again \Rightarrow Compression and on the Select video compression window you can use the scrollbar to choose 1 between tow types of Xvid MPEG-4 Codec video code \RightarrowOK )
   • ​ចុងក្រោយទៅចុច File Menu \Rightarrow Save as AVI… រួចរកទីតាំងដែល​អ្នកចង់​ រក្សាទុក វីដេអូថ្មីនេះ \Rightarrow ចុច Save និងរងចាំដល់ដំនើរការបញ្ចូល Subtitle ចប់ នោះអ្នកនឹងទទួលបាន វីដេអូថ្មីមួយជាមួយនឹង Subtitle ខាងក្នុងស្រេច។

    ( The Last step, go to File Menu \Rightarrow Save as AVI… ,find the directory to save your new video \Rightarrow Save ,and wait until the process is finished , you will get your new video with internal subtitle. )

   • (ចុចមើលរូប | Click here to see image )

    Resource : http://www.online-tech-tips.com/

     Enjoy your new video…!!!

      \bigstar\bigstar របៀបទី២ | (Option 2) \bigstar\bigstar

       How to add more Slide Themes for Powerpoint 2007

       \space \spaceMicrosoft Office PowerPoint គឺជាកម្មវិធីមួយដែលគេតែងនិយមប្រើប្រាស់ ក្នុងការ រៀបចំធ្វើបទបង្ហាញ, ការការពារនិក្ខេបបទ និងការររៀបចំជាឯកសារសំរាប់ បង្រៀនផ្សេងៗ។ ក្នុងការរៀបចំឯកសារទាំងនោះទៀតសោត គឺទាមទារឲ្យអ្នកមាន ភាព​ប៉ិនប្រសព្វ​ក្នុងការ រចនា និងដាក់ Background ឲ្យ Slide របស់អ្នកមាន​ ភាពស្រស់ស្អាត, មានការទាក់ទាញ​,​ ងាយស្រួលមើល, ពិសេសនោះគឺ មានជា​ លក្ខណៈរូបភាពដែល ទាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើបទបង្ហាញនោះផងដែរ ។

       \space​ ដើម្បីធ្វើការរចនាបែបនោះបាន គឺអ្នកអាចជ្រើសរើសយក Themes ដែលមាន ស្រាប់មកជាមួយ Ms Office PowerPoint, ក៏ប៉ុន្តែ Themes ដែលមាន​ស្រាប់នោះក៏វា មានមិនច្រើនប៉ុន្មាននោះទេ ហេតុនេះគឺទាមទារឲ្យអ្នកត្រូវតែ ដោនឡូតយក Themes ថ្មីៗ និងស្រស់ស្អាតពី Internet មកដាក់បន្ថែមទៀត ទើបអាចឲ្យអ្នក​ជ្រើសរើស​ បានតាមតំរូវការបាន។

       \space \space ខាងក្រោមនេះគឺជា Link សំរាប់ download យក MS Office PowerPoint Themes ចំនួន 183 Themes ដែលខ្ញុំរកបាន និងដាក់ផ្សំបញ្ចូលគ្នា ៖

       ទាញយក | download Ms Office PowerPoint Themes (183 themes)

       \bigstar \bigstar របៀបដាក់អ្នកអាចធ្វើដូចខាងក្រោម ៖

       1. Download យក File​ Ms Office PowerPoint Themes ខាងលើ
       2. ​​​ Extract File នោះ ( Right Click\RightarrowExtract to PTT Theme and Template\ )
       3. Copy យក File ទាំងអស់ក្នុង Folder PTT Theme and Template ដែលទើបតែ Extract យកទៅដាក់ក្នុងទីតាំងខាងក្រោម
       4. C:\Program Files\Microsoft Office\Document Themes 12

       5. Run Ms Office PowerPoint 2007 ហើយចូលទៅមើល Themes ថ្មីៗ ​ដែលអ្នក ទើបបានដាក់
        \RightarrowDesign Menu
       Enjoy…!!!
         %d bloggers like this: